Flexibele oplossingen,
Voor een gezond en veilig binnenklimaat

Lees verder

Algemene verkoopvoorwaarden

1.Definities 

Panflex B.V. te Soest 

Koper De wederpartij die met PANFLEX tot overeenstemming is gekomen via aanvaarding van een daartoe strekkend aanbod. 

2.Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PANFLEX en een wederpartij, waarop PANFLEX deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken. 

3.Offertes 

De door PANFLEX gedane offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes kunnen worden herroepen tot uiterlijk 5 werkdagen nadat PANFLEX de aanvaarding door de wederpartij heeft ontvangen. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. 

*Met uitzondering van geassembleerde en/of order gestuurde producten.  

4.Levering 

Als plaats van levering geldt die van het magazijn van PANFLEX te Soest. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van koper. 

De kosten van verzending en vervoer zijn voor rekening van koper, tenzij het netto factuurbedrag voor de zending gelijk is aan of hoger is dan € 300,- en bij lengtevracht (>1,75 meter)  € 600,-.  

Voor orders met een netto factuurwaarde van minder dan € 300,- brengt PANFLEX vrachtkosten aan koper in rekening. 

5.Afnameverplichting 

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn. 

6.Levertijd 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper PANFLEX schriftelijk in gebreke te stellen. 

7.Deelleveringen 

Het is PANFLEX toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. Dat geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is PANFLEX bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

8.Technische eisen e.d. 

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is PANFLEX er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. 

Ook alle andere technische eisen die door koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld. 

9.Monsters, modellen, voorbeelden, afbeeldingen e.d. 

Indien door PANFLEX een model, monster, voorbeeld of afbeelding of dergelijke is getoond of verstrekt, wordt dat vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld of afbeelding afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model, voorbeeld of de afbeelding. 

10.Wijzigingsbevoegdheid 

PANFLEX is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken:  

a. Kleur en uiterlijk  

b. Gewicht en maatvoering 

Indien PANFLEX van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen zaak, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Koper heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de wezenlijke afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. 

11.Garantie 

a) PANFLEX garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na levering. 

* Buiten de garantie vallen gebreken die optreden in door ons van derden betrokken onderdelen voor zover die derde geen 

garantie heeft verstrekt aan PANFLEX, dan wel die gebreken welke het gevolg zijn geheel of gedeeltelijk van normale slijtage. 

b)Indien de in lid a) genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is PANFLEX verplicht binnen redelijke termijn nadat opdrachtgever haar van het gebrek in kennis heeft gesteld de zaak te herstellen dan wel een vervangende zaak te leveren. 

c)Zaken die moeten worden gerepareerd, dienen bij PANFLEX ter reparatie te worden aangeboden. 

d)PANFLEX kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. 

e)Koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien: 

PANFLEX tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen zonder afdoende resultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of indien koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. 

f)De garantie vervalt indien koper schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het (doen) verrichten van ongeautoriseerde reparaties aan de zaak en het (doen) openen van de zaak dan wel het niet opvolgen van montage-instructies een en ander ter beoordeling door PANFLEX. 

g) Koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt indien het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd. 

12.Eigendomsvoorbehoud 

a)PANFLEX behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 

b)Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper. 

c) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag koper de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid h) van dit artikel. 

d) De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. 

e) Koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal behoorlijk te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. 

f) Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper tekortschiet of de verkoper goede grond geeft te vrezen, dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te (doen) nemen van koper of derde. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan 

g) Na terugneming zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

h) Het is de koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde van dit artikel. 

i) De koper verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. 

j) Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om PANFLEX zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen. 

k) Koper verplicht zich op eerste verzoek van PANFLEX: 

- alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PANFLEX conform artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van PANFLEX jegens koper; 

- de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PANFLEX conform artikel 3:239 BW; 

- medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PANFLEX ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hindert in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

l) Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en welke zich nog in handen van koper bevinden, behoudt PANFLEX zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen voor zover die niet zijn opgenoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, die PANFLEX dan uit welken hoofde dan ook nog tegen koper mocht hebben. 

13.Gebreken, klachttermijnen 

Koper dient de gekochte zaken bij de aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper, ter beantwoording van de vraag of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, na te gaan: 

- of de juiste zaken zijn geleverd; 

- of de geleverde zaken in aantal overeenstemmen met het overeengekomene; 

- of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden. 

Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient koper die binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering via schriftelijk bericht met ontvangstbevestiging te melden aan PANFLEX. 

Niet zichtbare gebreken dient koper binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een jaar na aflevering via schriftelijk bericht met ontvangstbevestiging te melden aan PANFLEX. 

14.Prijswijziging 

Indien PANFLEX met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is PANFLEX desondanks gerechtigd tot verhoging van de prijs. PANFLEX mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen, mits de prijsafwijking niet groter is dan 25% boven de oorspronkelijke prijs. 

PANFLEX is in ieder geval gerechtigd tot onverwijlde prijsaanpassing bij verhoging van een wettelijke kostprijsbepalende factor.  

15.Rembours 

PANFLEX behoudt zich het recht voor, ter beoordeling van PANFLEX, onder rembours af te doen leveren. Bij weigering door koper van de rembourszending is koper niettemin verplicht alle daaruit voortvloeiende kosten aan PANFLEX te vergoeden.  

16.Betaling 

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een der bankrekeningen van PANFLEX. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee procent. 

Ingeval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 

17.Toerekening van betalingen 

Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

18.Incassokosten 

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is in ieder geval verschuldigd: 

- over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering: 15% (met een minimum van € 40,-) 

- over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering: 10% 

- over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering: 5% 

- over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering: 1% en  

- over het meerdere van de hoofdsom: 0,5% (met een maximum van € 6.775,-). 

Indien koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één zijner verplichtingen, is hij jegens PANFLEX de door PANFLEX gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties overeenkomstig het declaratietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, behoudens voor zover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. 

19.Aansprakelijkheid 

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel Garantie van deze voorwaarden. 

Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van PANFLEX beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het factuurbedrag. 

Die beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van PANFLEX of haar leidinggevende ondergeschikten. 

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van PANFLEX beperkt tot een maximumbedrag van € 500.000 (vijfhonderdduizend Euro) per geval. 

20.Geschilbeslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en PANFLEX worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. PANFLEX blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationaal verdrag bevoegde rechter. 

Koper heeft het recht gedurende een maand nadat PANFLEX zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter. 
21.Rechtskeuze 
Op elke overeenkomst tussen PANFLEX en haar wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

22.Wijziging 

PANFLEX is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PANFLEX zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper mededelen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar geworden.