Tenzij het toestel daarvoor expliciet geschikt is dient tussen het toestel en de flexibele leiding een condensaftap geplaatst te worden.